KERALA TRANSPORT DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION  LTD

A Government of Kerala Undertaking

( A Non Banking Financial Company Registered Under the Reserve Bank of India )

Back to English site

æµ.xß.Áß.®Ëí.Øß ÏßçÜAí ØbÞ∙Ä¢

çµø{ ØVAÞøßæa ÉâVH ©¿ÎØíÅÄÏßÜáU ²øá ÌÞCߢ·í §Äø ÇȵÞøc ØíÅÉÈÎÞÃí æµ.xß.Áß.®Ëí.Øß. ¦V.Ìß.æ® ¦µííxí 1934 æØfX 45_IA dɵÞø¢ ùßØVÕí ÌÞCí ÈWµßÏßGáU ø¼ßØíd¿í×X ØVGßËßAxßæa ¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÃí æµ.xß.Áß.®Ëí.Øß dÉÕVJßAáKÄí.

æµ.xß.Áß.®Ëí.ØßÏáæ¿ dÉÕVJÈJßÈÞÕÖcÎÞÏ ËIí æÉÞÄá¼ÈB{ßW ÈßKᢠÈßçfÉÎÞÏß ØbàµøßAáKá. æµ.xß.Áß.®Ëí.ØßÏáæ¿ ÈßçfÉBZAí 100% ØVAÞV ·ÞøaßÏáIí

©ÉçÍÞµíÄÞA{áæ¿ ÕßÕßÇ ¦ÕÖcBZAÞÏß æµ.xß.Áß.®Ëí.ØßÏßW ÈßKᢠÕÞÙÈ ÕÞÏíÉ, ÙìØߢ·í çÜÞY, çdÉÞ¼µí¿í çÜÞY Äá¿Bß ÕßÕßÇ ÕÞÏíɵZ ÈWµáKáIí. µáùE ÈßøAßÜáU ÁßÎßÈß×ߢ·í §.®¢.æ®. ØáÄÞøcÕᢠ®{áMJßÜáUÄáÎÞÏ È¿É¿ßdµÎBZ, çÜÞY ÎáXµâV ¥ÕØÞÈßMßAáKÄßÈáU ¥ÕØø¢ Äá¿BßÏÕ ©ÉçÍÞµíÄÞAZAí ØìµøcÕᢠÜ͵øÕáÎÞÃí.

ÕßÕßÇ æµ.®Øí.¦V.¿ß.Øß ÌØí Øíçx×Èáµ{ßÜᢠØVAÞV ÕµáMáµ{áæ¿ ØíÅÜJᢠÌß..².¿ß ¥¿ßØíÅÞÈJßW ç×ÞMߢ·í çµÞ¢ÉïµíØáµZ ÈßVNßAáKáIí. §JøJßW æµ.®Øí.¦V.¿ß.Øß ¥CÎÞÜß ÌØí Øíçx×ÈßæÜ ç×ÞMߢ·í çµÞ¢ÉïµíØßæa ÈßVNÞâ ÉâVJßÏÞÏßGáIí. çµÞÝßçAÞ¿í, ÄOÞÈâV, ÄßøáÕÜï ®Kà ØíÅÜB{ßæÜ Ìß.².xß. ÉiÄßµ{áæ¿ ÈßVNÞâ ÉáçøÞ·ÎßAáKá

ÄßøáÕÈLÉáøæJ ¿Þç·ÞV ÄßçÏxùßæÈ ¦ÇáÈßµ øàÄßÏßÜáU ²øá ØÞ¢ØíµÞøßµ çµdwÎÞAáKÄßÈáU ÈÕàµøà ÉiÄßÏᢠæµ.xß.Áß.®Ëí.Øß ¯æx¿áJßGáIí. §Äßæa ¦Æc ¸GdÉÕVJÈBZ È¿KáÕøáKá.